6000-3000 let př. n. l.

Od mladší doby kamenné (neolitu) zejména jihovýchodní část NL osídlena pravěkým člověkem (kultura s lineární keramikou) - podle nálezu 10 sídelních jam - při stavbě panelového sídliště v r. 1978.

3000-2000 let př. n.  l. 750-400 let př. n. l.

Při výstavbě dálničního přivaděče (1971) a "Pražské radiály" (1989)  byly nalezeny sídliště z neolitu (kultura s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou) dále pak  z eneolitu (kultůra jordanovská a jevišovická) a kultůra ze starší doby železné (doby Halštatské) - 750 - 400 let př. n l. (odkaz - kultura s lineární keramikou na Moravě), (odkaz - Jordanovská kultůra) - podrobněji v článku T Bergovce a P. Vituly v časopisu "Pravěk" v r. 1999, Geislerová, K. 1994: Neolitické sídliště s příkopem v Brně-Novém Lískovci. Pravěk NŘ 4, 17–41 Geislerová, Kateřina 1994 (1996): Neolitické osídlení s příkopem v Brně - Novém Lískovci - Neolithische Besiedlung mit Graben in Brno-Nový Lískovec, Pravěk, Nová řada 4, 17-41.

1314

První písemná zmínka o vsi Lískovec (ve tvaru "Lezcouia") zachycena v moravském diplomatáři. Jde o nynější Starý lískovec.

1330

Lískovec byl věnován Eliškou Rejčkou (Česká královna 1300-1305) cisterciáckému klášteru Králové na Starém Brně.

středověk

celý středověk zůstává Lískovec ve vlastnickví kláštera - na obecní pečeti má zobrazenou plovoucí lysku (vodní pták)  (odkaz - znak Starého a Nového Lískovce).

1894

První obydlí si zde vybudoval bez vědomí úřadů Antonín Hrazdira, truhlářský dělník z Brna (dodnes se chatová oblast na protějším kopci jmenuje Tišlery  (der Tischler - truhlář) - stavba mu byla úředně povolena o dva roky později.
1900 v Novém Lískovci bylo 6 domů se 41 obyvateli
1903 celkem 10 domků - tři na ulici Rybické, šest v ulici Hybešově (Kluchově) a jeden pod Kamenným vrchem. Pozemky patřili většinou rolníkům ze Starého Lískovce, Bohunic a z Bosonoh.
1905 Do roku 1905 byl nově vznikající sídelní útvar zván Lískoveček, Tišlerky, Malý Lískovec, Lískáček, po roce 1905 se začal užívat název Nový Lískovec
1906 Rozvoj stavebního ruchu - hlavně díky aktivitám stavitele p. Uherky a podnikatele p. Bílka, založení odboru Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu (hlavním úkolem bylo zabránit germanizaci NL)
1907 Zřízena první Česká obecná škola - (fota), hned na to zřízena Německá škola na "Schuztberku". V zápětí byla i na rohu ulice Zavřené a Rybnické založena mateřská škola - následovalo založení německé MŠ.
1908/9 vybudována dělnická kolonie o 12 domcích. Tu nechal postavit spolek pro stavbu zdravých a laciných obydlí. V čele spolku byl i senátor Josef Hybeš - který na sklonku života bydlel v domku na rohu ul. Zoubkovy a Kluchovy.
1911-14 Výstavba spojovací komunikace mezi Pisárkami a ul. Jihlavskou (mezi ul. Jihlavskou a NL byla vysázena třešňová alej)
1912 Postavení nové školy na dnešní ul. Zoubkově - (fota) Tuto školu postavila obec za 57000,- korun. (prvním řídícím učitelem byl František Charvát a škola čítala 64 dětí.)
1913  Na návrh sociálně demokratické strany byl zřízen v domě na Šťastného ul. č. 10 spolek Vzájemnost s prodejnou. V místě  byl tehdy hostinec pana Vaverky - roh ul. Kluchova a Zoubkova, byl zde krejčí, obuvník a později několik menších obchůdků. Ještě před první světovou válkou  byl na Rybnické ul. č. 54 adaptován dům na další hostinec. Krátce na to němci postavili svůj nový hostinec na Schutzbergu, nynější strážné hoře v roce 1914.
1918 Do r. 1918 vznikla řadová zástavba rodinných domků na území mezi lesem - Lesní ul., silnicí - Rybnická ul. a Prostřední ul. Jednotlivé domy se začali stavět i v jižní části mezi ulicemi Úpatní a Rybnická do konce 30. let byl celý NL prakticky zastavěn
1919 Nový Lískovec je v rámci Starého Lískovce  připojen k Brnu,  v NL je založena tělovýchovná jednota Sokol a Sbor dobrovolných hasičů
1920/21 Do obce byla zavedena elektřina (využívalo ji pouze 19. rodin)
1925 Postavena sokolovna - ta se stala základnou společenského života v obci. (Hrálo se zde ochotnické divadlo, loutková představení, pořádaly se oslavy národních svátků, plesy, hody a veřejná cvičební vystoupení)
1928 V sokolovně se začali promítat filmy standardního formátu - Na fasádě sokolovny  nad hlavním východem ze sálu byl nápis "kino Slunce", Filmy se promítaly ve středu a v sobotu. Biograf ukončil svou činnost v roce 1945.
1930 V NL se jel první ročník mezinárodního závodu automobilů pod názvem "Masarykův okruh" (historie MO) 
 asi 1936 F. Musil založil loutkové divadlo
 1937 Postavena nynější nemocnice (fota) - do nemocnice byl z Pisárek zaveden první telefon a vodovod.
1960 NL oddělen od Starého Lískovce v 60. letech také vzniká samostatný katastr Nový Lískovec (hranici  vytvořila silnice z Kohoutovic, Jihlavská a ulice Netroufalky 
1978 Kamenný vrch vyhlášen přírodní rezervací
70. léta Výstavba sídliště: ulice Oblá, Kamínky a Čtvrťe
70.-80. l. Přestavba komunikační sítě jižně od NL (v souvislostí s vybudováním dálnice D1)
1985 Započalo se s výstavbou sídliště Kamenný vrch (výstavba končila počátkem 90 let)
1997 Otevření Pisáreckého tunelu, prvního dálničního tunelu v ČR (foto)

POČET DOMŮ A OBYVATEL

ROK DOMŮ OBYVATEL BYTŮ
1900  6 41 -
1903  10 ? -
1905  23 ? -
1910  117 568 -
1921  140 ? -
1930  138 741 -
1936 156 asi 1500 -
1961  ? 1141 -
1970  249 1067 346
1980  254 1094 362
1991  360 5738 1925
2004  465 10548 4636

   
FOTOGALERIE
   
MAPOVÁNÍ

   
SROVNÁNÍ PANORAMAT
   
ZDROJE Kuča, K.: Brno. PRAHA, Baset, 2000, 644 s. ISBN 80-86-233-11-6
  Lískáček - Zpravodaj MČ Brno - NL. vydavatel - Rada MČ Nový Lískovec, číslo 5, 2004
  Památník místního Odboru Národní Jednoty v Brně - Novém Lískovci k 30 výročí jeho trvání.  BRNO - Král. pole, Knihtiskárna Ant. Okáč, 1936
  vyprávění pamětníků ...